Tietotekniikka on linkki järjestelmien ja käyttäjien välillä

Tietotekniikka on laaja käsite, ja sen alalla työskentelevien toimenkuvat muuttuvat ja laajenevat jatkuvasti. Osa työntekijöistä valitsee jo opiskeluaikana sivuhaaraksi kaupallisia tai sosiaalipuolen aineita, joista voi olla apua tulevassa työpaikassa. Alalla työskentelee esimerkiksi koodaajia, järjestelmäasiantuntijoita, tietoturvapäälliköitä, kouluttajia ja sisällöntuottajia.

Yhteiskunnan haasteet muokkaavat työnkuvaa, ja samalla syntyy myös uusia työpaikkoja. Tietotekniikan alalla joissakin ammateissa vallitsee työvoimapula, jota on pyritty korjaamaan myös ulkomaalaisella työvoimalla. Osa ammateista ei aseta tarkkoja vaatimuksia työntekijän fyysiselle läsnäololle, joten työt voidaan hoitaa myös toisesta maasta käsin. Tietotekniikan ammatit ovatkin osaltaan olleet vauhdittamassa diginomadeina tunnettujen reissaajien elämäntyyliä.

Tietotekniikka ulottuu yhä laajemmalle yhteiskuntaan. Tutuimpia ammatteja ovat ohjelmoinnin ja tietojärjestelmien parissa työskentelevät, mutta yhä useammin alalla suuntaudutaan esimerkiksi sairaaloiden hoito- ja tutkimustyötä helpottavien toimintojen pariin. Alaa pidetään tieteellisenä, mutta IT-alalla on myös paljon luovuutta vaativia ammatteja. Tietotekniikan ammattilainen on usein linkki ohjelmien käyttäjien ja niiden valmistajien välillä, hän osaa kääntää tietotekniikan maailman kansankielelle, ja paneutuu sen ongelmakohtiin.

Monissa tehtävissä yhdistellään yhä ennakkoluulottomimmin eri tiedekuntia kuten humanistisia, liikuntatieteellisiä ja yhteiskuntatieteellisiä opintoja. Nämä synnyttävät uusia innovaatioita, ja osa työpaikoista muotoutuu tarpeen mukaan. Tietotekniikka on tulevaisuuden ala, sillä se pystyy auttamaan tuottavuuden tehon nostamisessa ja parantaa palvelutasoa. Suomi on tunnettu korkeanteknologian tuottaja, ja erikoisalana ovat sulautetut järjestelmät, tietoturva, osaaminen ja pelit. Tietotekniikkaa myydään ratkaisuiksi lähes joka paikkaan, ja alan soveltamismahdollisuudet ovat loputtomat.

Tietotekniikan lisääntyessä arjessa, muodostuu myös uhkia, ja näin myös uusia työpaikkoja. Viime aikojen kysytyimpiä alalla ovatkin olleet kyberosaajat ja tietoturvapäälliköt. Arjen helpottuminen ja digitalisoituminen kaipaa aiempaa enemmin valvontaa.

Monista IT-ammattilaisista on pulaa

Yhteiskunta alkaa olla aiempaa riippuvaisempi turvallisesta ja hyvin toimivasta tietoverkosta. Sen ylläpitäminen vaatii osaamista ja jatkuvaa kouluttautumista. Työpaikkailmoitusten tarkastelu paljastaa useita täyttämättömiä IT-alan työpaikkoja, joille ei löydy ammattitaitoisia hakijoita. Osa johtavista tietotekniikan yrityksistä etsiikin jo tulevia työntekijöitä suoraan koulunpenkiltä, ja pyrkii lahjoitusten avulla panostamaan koulutusalaan.

Yksi kriittisimmistä aloista on kyberturvallisuus, johon koulutetaan myös ulkomaalaisia opiskelijoita. Johtavia koulutuskeskuksia maassa ovat Aalto-Yliopisto ja Helsingin Yliopisto, jotka pyrkivät yhteistyöhön samalla teollisuuden kanssa. Tällöin saadaan rakennettua molempia osapuolia hyödyttävä silta, jota pitkin koulutusputkesta valmistuu osaajia nykyajan tarpeisiin.

Tietotekniikan koulutusohjelma tulee valita sen mukaan, millaisiin tehtäviin on suuntautumassa. Ammattikorkeakoulussa on mahdollista opiskella ohjelmointitekniikkaa ja tietojenkäsittelyä. Opintoasteella voi suorittaa perustutkintoja ja tietotekniikan parissa enemmin puuhailleen on syytä harkita mahdollisuutta oppisopimuskoulutukseen.

Tulevaisuus ja IT-alan ammatit

Monen muun alan tavoin myös tietotekniikka on matkalla kohti suurempaa murrosta. Osa alan työpaikoista siirtyy tulevaisuudessa unholaan, kun perustehtävien hoidon suorittaa keinoäly. Kasvava automaatio, keinoäly, pilvet, iso data ja hajautetut it-budjetit ovat kuumia aiheita alalla. Automaatio tuntuu uhkaavalta, ja moni pelkää työpaikkansa puolesta. Miten käy, jos robotti tekee työn puolestani?

Tutkimusten mukaan se vapauttaa kuitenkin aikaa huomattavasti tärkeämpään suunnitteluun, ja auttaa keskittymään innovaatioiden luomiseen. Kehityksen myötä tarvitaan myös uusia työnkuvia, sillä tietoturvallisuutta joudutaan nostamaan korkeammalle tasolle. Kyberhyökkäykset niin yksityisellä, kuin myös valtion tasolla tulevat olemaan arkipäivää.

Tietotekniikan ylivoima tulee osaltaan sulauttamaan monia osastoja, kuten liiketoiminnan, yhteen tietotekniikan kanssa. Sen myötä moniin ammatteihin tarvitaan aiempaa enemmin IT-alan osaamista ja joustavuutta. Tulevaisuudessa valttia ovatkin ketterät työntekijät, jotka pystyvät siirtymään osastoilta ja työtehtävistä toisiin.

Tietotekniikassa kaivataan naisosaamista

Tietotekniikka miellettiin pitkään miesvoimaiseksi alaksi. Vasta viime vuosina opintojen pariin on siirtynyt aiempaa enemmin naisia. Naiset käyttävät tietokoneita arjessa ja työtehtävissä yhtä paljon kuin miehet, mutta opiskelevat silti edelleen huomattavasti harvemmin alalla.

Alan ammatteja saatetaan kaihtaa niiden yksinäisen puurtamisen leiman vuoksi. Todellisuudessa monet IT-alan työt ovat hyvinkin sosiaalisia, ja monissa tehtävissä tarvitaan luovuutta. Naisia IT-alan opiskelijoista on vain noin 30 %, kun taas miehiä on yli 70 %.  Monissa yrityksissä on pulaa naisosaajista, sillä yrityksissä valmistetaan sovelluksia, ja ohjelmia myös naisille, joihin tarvitaan näkökulmaa juuri naisilta.

Tietotekniikka sopii erinomaisesti myös alan vaihtoa suunnitteleville, sillä lähes kaikesta aiemmasta kokemuksesta on hyötyä ja monet aiemmat ammatit voidaan yhdistää helposti tietotekniikkaan. Osa ammateista, kuten koneenkäyttäjä, vaatii tulevaisuudessa erilaisia taitoja kuin 30 vuotta sitten.

Tietotekniikan monet mahdollisuudet

IT-alalle valmistuneet voivat valmistautua kouluttamaan itseään myös tulevaisuudessa. Kehittyvä yhteiskunta, ilmastonmuutos, ihmiskunnan haasteet ja uudenlaiset menetelmät teollisuudessa tarvitsevat kaikki avukseen tietotekniikan erilaisia ammattilaisia. Monet tulevaisuuden työpaikat ovat vielä hämärän peitossa, mutta arvatenkin ne liittyvät yhä vahvemmin kehittelyyn, tekoälyyn, datan hyödyntämiseen, virtuaalitodellisuuteen ja kyberturvallisuuteen.

Ala työllistää Suomessa noin 70 000 henkilöä, ja tulevaisuudessa varmasti vielä enemmin. Kouluttautuneilla on hyvät mahdollisuudet työskennellä myös kansainvälisissä tehtävissä, sillä tulevaisuudessa työpaikkojen ennustetaan muuttuvan projektiluontoisiksi, eikä fyysinen paikka tule olemaan kovinkaan merkittävä.

Koodaajia koulutetaan pikakursseilla, eikä kyberturvallisuuden asiantuntijoita ehdi valmistua haluttua vauhtia yliopistosta. Alalla painotetaankin itse oppimista, ja jatkuvaa uuden tiedon hankintaa. Ohjelmistot leviävät käyttöön lähes jokaiseen portaaseen, joten tietty määrä tietotekniikan taitoja tulee tulevaisuudessa jokaisen työntekijän vaatimukseksi alasta riippumatta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *