IT-alan opiskelu Suomessa

Suomi on pitkään tunnettu insinöörien maana, sillä muun muassa Nokia ja monet muut pienet ja suuret teknologiayritykset ovat perinteisesti tarjonneet hyviä uramahdollisuuksia IT-alan osaajille. Tästä syystä ala on myös erittäin suosittu opiskeluala.

Tässä artikkelissa käydään läpi alan opiskeluvaihtoehtoja eri koulutustasoilla, sillä IT-alaa voi opiskella sekä ammattikoulussa, ammattikorkeakoulussa että yliopistossa. Jutussa tarkastellaan koulutusten sisältöä sekä pohjataitoja, joihin on hyvä kiinnittää huomiota, jos tavoitteena on saada IT-alan opiskelupaikka.

Lähemmän käsittelyn saa naisten houkuttelu IT-alalle, joka on voimakasta mediahuomiota saanut aihe. Ala on voimakkaasti sukupuolittunut ja sen houkuttelevuuden lisääminen naisille on tärkeää useista syistä, joista merkittävin on IT-alaa vaivaava työvoimapula.

Viimeisempänä artikkeli esittelee alan tulevaisuudennäkymät, jotka omalta osaltaan vaikuttavat sen houkuttelevuuteen opiskelukohteena.

Kenelle IT sopii opiskelualaksi?

Tietotekniikan ammattilehti TIVI tutki tänä vuonna Suomena 250:n suurimman IT-alan yrityksen henkilöstön jakaumaa iän, sukupuolen ja kansallisuuden suhteen. Tutkimus vahvistaa alan olevan miehinen, sillä kyselyyn vastanneiden yritysten henkilökunnasta vain 27 prosenttia oli naisia. Ala on huomattavan kansainvälinen, sillä osassa firmoista jopa 40 prosenttia työntekijöistä oli muun kuin Suomen kansalaisia. Ikäjakauma alalla puolestaan on huomattavan laaja. Jo aikaisemmin mainitun työvoimapulan vuoksi alalle on hyödyllistä houkutella erilaisen taustan omaavia osaajia.

Teknologiaa myös käytetään laaja-alaisesti, joten IT-alan firmat hyötyvät voimakkaasti monipuolisten työyhteisöjen parviälystä. Sen avulla voidaan kehittää vaihtelevia ja monenlaisiin tilanteisiin sopivia ratkaisuja. IT-alan tuotteet ovat usein suunnattu kansainvälisille markkinoille ja niiden kehittämisessä käytettävät koodikielet ovat globaaleja. IT-alan siis voisi sanoa olevan sopiva opiskeluala ikään, sukupuoleen ja kansallisuuteen katsomatta.

Missä IT-alaa voi opiskella?

IT-ala tarjoaa opiskeluvaihtoehtoja laajasti, sillä Suomessa IT-alaa voi opiskella ympäri Suomen sekä ammatti- ja ammattikorkeakoulussa että yliopistoissa. Ammattikoulusta valmistuneen IT-osaajan koulutusnimike voi olla esimerkiksi datanomi ja koulutus johtaa monipuolisesti esimerkiksi IT-myyjän, sovelluskehittäjän tai tietojärjestelmien ylläpitäjän tai kouluttajan tehtäviin.

Koulutus antaa vankan pohjan työelämään ja mahdollisuuden jatkokouluttautumiseen ammattikorkeakoulussa. Ammattikorkeakoulusta valmistuneen tutkinto voi puolestaan olla esimerkiksi tietotekniikan insinööri tai tradenomi. Ammattikorkeakoulut ympäri maan tarjoavat erikoistumisvaihtoehtoja esimerkiksi peliteknologiaan, tietojärjestelmiin, internet-sivujen kehittämiseen tai viestintään. Vaihtoehtoja on paljon ja niihin kannattaa tutustua tarkasti ammattikorkeakoulujen opinto-oppaista.

Yliopistossa tietotekniikkaa opiskellut voi valmistua esimerkiksi filosofian maisteriksi tai diplomi-insinööriksi, yliopistosta riippuen. Yliopistokoulutus antaa hyvät valmiudet monipuolisiin kehitys- ja johtotehtäviin, sillä tietotekniikan ymmärrystä tarvitaan laajasti eri aloilla. Halutessaan akateemisen uran, voi jatkaa jatko-opiskelemalla tohtoriksi tai lisensiaatiksi.

Mitä IT-alan opinnot sisältävät?

IT-alan opinnoissa hyödyllistä on matematiikan ymmärtäminen, kyky abstraktiin ajatteluun ja ongelmanratkaisuun. Myös englannin kieltä on tärkeää osata, sillä ala on hyvin kansainvälinen ja esimerkiksi yliopiston kurssimateriaalit ovat usein englanninkielisiä. Jos käsitys IT-alan opintoihin sisältyvistä kursseista on, että ne ovat vain nörttien koodailua, on koulutuslaitosten opintotarjontaan syytä perehtyä tarkemmin.

Esimerkiksi yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa opiskelu on mahdollista räätälöidä omien mielenkiintojen mukaan niin, että yhdistelmästä saa parhaan mahdollisen omia uratavoitteitaan ajatellen. Kurssitarjontaan kuuluu erilaisia tekniikoita, menetelmiä, käytännön harjoituksia sekä myös yleissivistäviä kursseja.

Lisäksi opintoihin voi sisältää yhteyksiä muihin aloihin, kuten esimerkiksi kauppatieteisiin tai tuotantotalouteen, jotka auttavat saavuttamaan työelämässä tarvittavan monialaisen ymmärryksen. Sen avulla IT-alan ammattilaiset voivat ratkaista työssään monenlaisia ongelmia ja kehittää sovellutuksia vaihteleviin ja monipuolisiin tarpeisiin.

Kuinka naisia saataisiin houkuteltua opiskelemaan IT-alaa?

Kuten olemme jo todenneet, IT-ala on edelleen aika miehinen ala. Sekä IT-ala että naiset itse kuitenkin hyötyisivät työntekijöiden monimuotoisuudesta, sillä se helpottaisi muun muassa alalla vallitsevaa työvoimapulaa ja auttaisi kehittämään monipuolisia ratkaisuja, jotka ottavat erilaiset käyttäjäkunnat huomioon.

IT-ala on suhteellisen hyvin palkattu ala, jossa miesten ja naisten väliset palkkaerot ovat pieniä. Teknologiaa käytetään laajasti elämän eri osa-alueilla, jonka vuoksi naisten olisi tärkeää osallistua teknologian kehitykseen. Tasa-arvoistamiseen on useita keinoja. Naisten verkostoitumista alalla olisi hyvä tukea, sillä vahvat verkostot tuovat mukanaan uskallusta siirtyä uusillekin aloille. Lisäksi on järjestettävä naisille räätälöityjä koodauskouluja ja kursseja, joihin osallistumisella on pieni kynnys.

Tyttöjen suuntautumista matemaattisten aineiden pariin on syytä tukea jo alakoululta saakka. Lisäksi alan kouluihin hakiessa sukupuoli voisi antaa lisäpisteitä.

IT-alan tulevaisuudennäkymät

Kuten monet muut alat, myös IT-ala Suomessa on valtavan murroksen edessä ja sitä varten myös alan osaajien valmiuksia on kehitettävä monipuolisesti. Alaa muokkaavat muun muassa keinoälyn kehittyminen, työtehtävien automaatio, big data ja uudenlaiset tietoturvauhkat. Uudet kehitystrendit voivat vaikuttaa pelottavilta, mutta toisaalta ne myös tuovat mukanaan monenlaisia mahdollisuuksia.

Keinoäly ja automaatio korvaa ehkä tietyissä tehtävissä ihmiset, mutta toisaalta ne vapauttavat paljon ihmiskapasiteettia tärkeämpiin tehtäviin. Niitä riittää, sillä big data puolestaan tarjoaa valtavan määrän tietoa, jonka hyödyntämiseen tarvitaan päätöksentekijöitä. Tietoturvauhat kehittyvät vähintään yhtä nopeasti IT-ratkaisujen kanssa ja niitä varten on kehitettävä uusia suojelumekanismeja.

Kaiken kaikkiaan on varmaa, että IT-alalla työsarkaa riittää myös tulevaisuudessa, jonka vuoksi sekä alan opiskeluvaihtoehtoja että -mahdollisuuksia on kehitettävä jatkuvasti ja alan houkuttelevuus opiskelijoiden silmissä on pidettävä korkealla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *