Tietotekniikan muutokset – älä jää jälkeen!

Tietotekniikkaan, tai toiselta nimeltään informaatioteknologiaan, sisältyvät kaikki asiat, jotka liittyvät tietokoneisiin ja digitaaliseen tietoliikenteeseen. Kyseessä on erittäin laaja-alainen ala, joka vaikuttaa luultavasti eniten jokaisen ihmisen arkeen ja työelämään.

Alalla nähdyt muutokset ovat olleet erittäin rajuja, joskin teknologian kehitys on ollut erityisen huimaa 90-luvulta lähtien. Tietokoneiden, ja etenkin internetin, keksimisen jälkeen ne levisivät hyvin nopeasti jokaiseen kotitalouteen – alettiin puhumaan internetin vallankumouksesta. Samalla tietotekniikan rinnalle kehittyi GSM-puhelimet ja matkapuhelinverkot, mutta ne yhdistyivät internetin voitonkulkuun vasta myöhemmin. Niin kutsutun siirtymävaiheen aikana vuosien 1990 ja 2010 välillä kotitietokoneet yhdistyivät internetiin, matkapuhelimien datasiirto alkoi kehittyä (gprs, wap), keksittiin langaton WiFi-verkko ja matkapuhelinverkot levisivät Suomessa ja maailmalla. Vuonna 2010 noin 99 prosenttia suomalaisista asuivat verkkopeiton alueella. Samalla syntyi uusia laitteita ja tiedonsiirtoverkkoja, kuten 1G ja 2G. Nykyisin käytössä on jo 5G.

Tietotekniikasta muodostui siirtymävaiheen aikana universaali ilmiö. Se alkoi samalla myös mahdollistaa erilaisia työskentelytapoja, koska ihmisten ei enää tarvinnut olla kiinnittyneitä työpaikan Intranet-verkostoon. Etätyö on erityisesti suosittua tänä päivänä, ja tietotekniikan kehitys on ollut sen tärkein mahdollistaja. Samalla ympäri maailmaa puhutaan suurista yhteiskuntaa muuttavista tekijöistä, kuten lisääntyvä liikkuvuus, globaali kilpailu ja globalisaatio.

Nykyisten tietotekniikkalaitteiden avulla tietoa on saatavilla joka paikassa, joka on samalla tuonut paineita kustannusten alennuksiin. Liikkuvuuden yhtenä osana on työpaikkojen liikkuvuus globaalissa kilpailussa. Yhdysvalloissa on jo pitkään nähty, kuinka miljoonat valkokaulustyöpaikat ovat siirtyneet halvemman työvoiman maihin, kuten Intiaan ja muuhun Aasiaan.

Sama trendi on näkyvissä myös Suomessa. Työntekijöitä on helppo liikutella ympäri maailmaa, koska tietotyössä ei olla riippuvaisia sijainnista. Globalisaatio on siis haaste, mutta myös mahdollisuus, joka tarjoaa aivan uudenlaisia valintamahdollisuuksia koulutuksessa, työelämässä ja kuluttajana.

Tietotekniikan muutokset ovat vaikuttaneet eniten yksilöiden elämään

Tietotekniikan kehitys on muuttanut merkittävästi yksilön työn kuvaa ja arkea. Työnteko ei ole enää pelkästään paikkaan ja aikaan sidottua. Perinteinen kokopäivätyö on vähentynyt, ja etätyö sekä erilaiset lyhytkestoiset projektit ovat alkaneet lisääntymään.

Tietotekniikan kehityksen takia vanhat työntekomallit haastetaan ja työtehtävät muuttuvat jatkuvasti. Joidenkin arvioiden mukaan jopa 20 % nykyisistä työnimikkeistä häviävät seuraavan kymmenen vuoden sisällä, jonka takia työelämän keskeiseksi käsitteeksi on noussut uudelleenkouluttautuminen. Asiantuntijoiden pitää tulevaisuudessa olla moniosaajia ja heillä pitää olla kyky yhteisölliseen ongelmanratkaisuun.

Työntekijöiden muutoksen lisäksi myös työyhteisöt ja niiden johtaminen monimutkaistuvat. Työnjohdon täytyy ylläpitää työntekijöiden osaamista, motivaatiota ja luovuutta. Työntekijälle pitää tarjota mahdollisuuksia omaksua elinikäisen oppimisen vaatimia taitoja ja samalla motivoida heitä oppimaan jatkuvasti lisää. Ne työntekijät, jotka eivät pysty oppimaan, eivät myöskään tule menestymään.

Tietotekniikka on vaikuttanut myös oppimiskulttuuriin

Muuttuva yhteiskunta vaatii sen yksilöiltä oppimista, tiedon omaksumista ja ymmärtämisen taitoja. Oppimista tapahtuu ja tulee tapahtumaan yhä kasvavissa määrin muodollisen koulutuksen ulkopuolella, koko eliniän ajan. Jo peruskoulussa oppilaille pitää opettaa perustietojen lisäksi oppimisen taidot, koska suurin osa tulevaisuuden oppimisesta ei tule tapahtumaan luokkahuoneessa. Täten oppilaan on itse arvioitava omaa oppimistaan.

Tietotekniikan mahdollistama tietotulva muuttaa myös merkittävästi opetus- ja oppimiskulttuuria. Tulevaisuudessa oppimisen keskeisiksi taidoiksi nousee tiedon merkityksen ymmärtäminen, tiedon löytäminen, asiakokonaisuuksien hahmottaminen ja erilaisten tietolähteiden tunnistaminen. Niiden hallitsemiseksi oppilaan tulee toimia luovasti, yhteisöllisesti ja poikkitieteellisesti.

Apuvälineinä tullaan käyttämään verkko-opetusta, mobiililaitteita, jakamisen teknologiaa ja sosiaalisia ohjelmistoja. Tietoteknisten sovellusten avulla pystytään tehokkaasti luomaan ja kehittämään uutta osaamista, mutta sen vaarana on, että uusi osaaminen ei pohjaudu riittävään teoreettiseen pohjatietoon.

Tietotekniikka on muuttanut sosiaalista kanssakäyntiä ja vaikuttamista

Tietotekniikan nopea kehittyminen on myös tuonut mukanaan aivan uudenlaisen osallistumisen ja sosiaalisen vaikuttamisen kulttuurin. Kehittyvä viestintätekniikka on jo monen vuoden ajan mullistanut ihmisten arkielämää. Jo vuosikymmenien ajan media on ollut tärkeä vaikuttaja, mutta tänä päivänä erityisesti internet on antanut jopa tavalliselle kansalaiselle enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa yleisiin mielipiteisiin.

Sosiaalinen media on luonut aivan uudenlaisen vaikuttajien ammattialan, jotka voivat mielipiteillään ja ideoillaan vaikuttaa tuhansien, jopa miljoonien, seuraajiensa päätöksiin ja mielipiteisiin. Yritykset ja brändit etsivät myös yhä enemmän ideoita suoraan asiakkailtaan ja kohderyhmältään, ja sosiaalinen media on siihen sopiva, tehokas ja edullinen kanava.

Tämänhetkiset asiantuntijat arvioivat, että tulevaisuudessa tietotekniikka tulee muuttumaan kohti sulautettua tietotekniikkaa, jolloin tekniikasta tullaan muodostamaan niin sanottu älykäs ympäristö. Tällöin sensorit voivat analysoida käyttäjän toimia ja proaktiivisesti auttaa ongelmien ratkaisussa.

Tietotekniikan nopea kehitys on täynnä haasteita

Tietotekniikkataitoja pidetään tänä päivänä jopa kansalaisten perustaitoina, mutta nopean kehityksen vaarana on myös se, että jotkut ihmiset voivat pudota sen kelkasta ja täten syrjäytyä. Kaikilla yksilöillä ei ole riittävää motivaatiota tai taitoja opiskella ja omaksua jatkuvasti uutta tietoa.

Monet asiantuntijat ovat selkeästi tiedostaneet, että syrjäytymisen vaara on suuri. Opetustekniikoita suunnitellessa täytyy ottaa huomioon kaikenlaiset yksilöt ja tarjota räätälöityjä ratkaisuja, jotta kukaan ei jäisi yhteiskunnan ulkopuolelle. Suomessa ollaan kuitenkin oppimisen huippumaita, mutta yleisesti Euroopassa tietotekniikkataidot ovat varsin heikoissa kantimissa. Pelkästään yhden työntekijän oppimattomuus voi tarkoittaa jopa tuhansien eurojen lisäkuluja yritykselle.

Tietotekniikan valtaaman suuren alan takia ihmiset ovat joutuneet miettimään aivan uusia ongelmia, joita ei ennen ollut. Käytön lisääntyessä ja monipuolistuessa syntyy huolia tekijänoikeuksista, eettisyydestä, yksityisyydestä ja tietoturvasta. Ne tulevatkin olemaan tietotekniikan suuria kysymyksiä nyt ja tulevaisuudessa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *